Bài học Hướng dẫn tạo testbench tự kiểm tra thiết kế bằng Verilog, System Verilog

Thảo luận trong 'ASIC CĂN BẢN' bắt đầu bởi Lu ROm, 5 Tháng bảy 2018.

Chia sẻ trang này

Lượt xem: 612

 1. Lu ROm

  By:Lu ROmin: 5 Tháng bảy 2018
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  475
  Đã được thích:
  102
  nguồn :https://nguyenquanicd.blogspot.com/ các bạn vào site để ủng hộ tác giả nha
  Bài viết này hướng dẫn các bạn viết một testbench tự động kiểm tra một thiết kế trên một ví dụ đơn giản. Đồng thời qua đó các bạn có thể hiểu cơ bản về việc mô phỏng và kiểm tra thiết kế.


  1. Môi trường mô phỏng là gì?
  Môi trường mô phỏng (simulation environment) hay môi trường kiểm tra (verification environment) của thiết kế là một tổ hợp các thành phần (bao gồm cả thiết kế) cho phép công cụ mô phỏng có thể sử dụng để thực thi tính toán các dữ liệu đầu ra của thiết kế dựa trên các dữ liệu đầu vào được môi trường cung cấp. Dữ liệu đầu ra có thể hiện dưới nhiều dạng khác nhau như một file dữ liệu, hoặc hiển thị trên ngõ ra chuẩn (màn hình).

  Với cùng một thiết kế, môi trường mô phỏng được xây dựng bởi các kỹ sư khác nhau có thể khác nhau nhưng đều thực thi hai nhiệm vụ cơ bản:
  1. Cấp giá trị ngõ vào cho thiết kế hoạt động
  2. Giám sát giá trị ngõ ra của thiết kế tương ứng với những giá trị ngõ vào đã cấp để đảm bảo thiết kế hoạt động chính xác
  Testbench là một thành phần của môi trường mô phỏng thực thi trực tiếp hai nhiệm vụ trên hoặc chỉ cấp giá trị ngõ vào cho thiết kế hoạt động. Thuật ngữ testbench cũng có thể dùng để hàm ý nói về một môi trường mô phỏng hoàn chỉnh.

  Cấu trúc môi trường mô phỏng cơ bản gồm:
  1. DUT (Design Under Test) còn được gọi là UUT (Unit Under Test) chính là thiết kế cần mô phỏng và kiểm tra. DUT sẽ được gọi và kết nối với các thành phần kiểm tra ở bên trong môi trường mô phỏng hoặc trực tiếp trong testbench.
  2. Testbench
   1. Stimulus hoặc Driver hoặc Test Vector Generator là thành phần tạo và cung cấp dữ liệu đầu vào của DUT, lái các tín hiệu đầu vào của DUT
   2. Monitor hoặc Observer là thành phần giám sát và kiểm tra các giá trị ngõ ra của DUT
  upload_2018-7-5_11-19-59.png
  Hình 1. Cấu trúc cơ bản của môi trường mô phỏng​
  Xin lưu ý với các bạn, đây chỉ là cấu trúc cơ bản. Hiện nay, với sự phức tạp ngày càng tăng của các thiết kế môi trường mô phỏng cũng được xây dựng dựa trên các giao thức và phương pháp được chuẩn hóa ví dụ như OVM, VMM, UVM,... Các giao thức này phân chia môi trường thành nhiều thành phần với tên gọi khác nhau nhưng vẫn không nằm ngoài 2 mục đích là tạo dữ liệu đầu vào và giám sát dữ liệu đầu ra của thiết kế.

  2. Mô tả DUT
  RTL code của bộ đếm Johnson N bit:
  Mã:
  module johnson_counter (clk, rst_n, js_count);
  //
  parameter N = 4;
  //
  //Interface
  //
  input clk;
  input rst_n;
  output reg [N-1:0] js_count;
  wire js_msb_inv;
  assign js_msb_inv = ~js_count[N-1];
  always @ (posedge clk) begin
  if (~rst_n)
    js_count[N-1:0] <= 0;
  else
    js_count[N-1:0] <= {js_count[N-2:0], js_msb_inv};
  end
  endmodule
  sử dụng testbench có nội dung như sau:

  Mã:
  module tb_jc;
  parameter N = 4;
  //
  //Interface
  //
  reg clk;
  reg rst_n;
  wire [N-1:0] js_count;
  johnson_counter #(.N(N)) dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .js_count(js_count));
  initial begin
   clk = 0;
  forever #10 clk = !clk;
  end
  initial begin
   rst_n = 0;
  #20
  rst_n = 1;
  end
  endmodule 
  Testbench trên đơn giản chỉ làm nhiệm vụ:
  1. Gọi thiết kế
  2. Tạo giá trị ngõ vào cho xung clock clk và tín hiệu reset rst_n (Stimulus).
  Monitor khi chạy mô phỏng testbench trên là cửa sổ waveform của trình mô phỏng. Qua cửa sổ này, chúng ta quan sát bằng mắt để kiểm tra giá trị của tín hiệu ngx ra js_count theo hoạt động của xung clock và reset.

  Việc kiểm tra bằng mắt như trên sẽ gây mất thời gian, phụ thuộc vào "tình trạng" người quan sát nên dễ nhầm lẫn. Nhất là với các thiết kế phức tạp thì việc làm như vậy là không đảm bảo tính đúng đắn của thiết kế. Chính vì vậy, việc xây dựng các môi trường và testbench tự kiểm tra là cần thiết.

  3. Mô tả cấu trúc testbench
  Một file testbench có thể gồm các thành phần cơ bản như sau:
  1. Định nghĩa chỉ dẫn mô phỏng là các khai báo về đơn vị thời gian timescale, define, include các file liên quan
  2. Tạo khối testbench bằng cặp từ khóa module/endmodule
  3. Khai báo các tham số, hằng số như các parameter
  4. Khai báo giao tiếp với DUT: các tín hiệu sẽ kết nối với DUT
  5. Gọi DUT
  6. Khai báo các tín hiệu, biến sử dụng nội bộ trong testbench
  7. Tạo Stimulus
  8. Tạo Monitor
  9. Giới hạn thời gian chạy mô phỏng của testbench
  Trong đó:
  • Các thành phần bắt buộc phải có đối với testbench tối thiểu là 2, 4, 5, 7. Testbench loại này như đã nói ở mục 2 phía trên.
  • Các thành phần bắt buộc phải có đối với testbench tự động kiểm tra là 2, 4, 5, 7 và 8.
  Sau đây, tôi xin mô tả chi tiết từng phần của một testbench dùng để tự động kiểm tra DUT bộ đếm Johnson theo những thành phần đã trình bày ở trên.

  3.1 Định nghĩa chỉ dẫn mô phỏng

  Khai báo đơn vị thời gian mô phỏng

  `timescale 1ns/1ns

  3.2 Tạo khối testbench
  module tb_auto;
  //testbench body
  endmodule

  3.3 Khai báo các tham số, hằng số
  parameter N = 4;
  parameter END_TIME = 100;
  parameter VALUE_NUM = 2*N;

  Trong đó:
  • N là số bit của DUT bộ đếm Johnson
  • VALUE_NUM là số giá trị cần phải kiểm tra của DUT
  • END_TIME là thời gian giới hạn của testbench khi chạy mô phỏng tính theo số chu kỳ xung clock clk. Ở đây, sau 100 xung clock clk thì mô phỏng sẽ kết thúc.
  3.4 Khai báo giao tiếp với DUT
  reg clk;
  reg rst_n;
  wire [N-1:0] js_count;

  Đây chính là các ngõ vào và ngõ ra của DUT, Trong đó:
  • Ngõ vào được khai báo kiểu biến (variable) để gán giá trị lái DUT
  • Ngõ ra khai báo kiểu net chỉ để giám sát
  3.5 Gọi DUT
  johnson_counter #(.N(N)) dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .js_count(js_count));
  Dòng code trên gọi module johnson_counter và thiết lập số bit cho bộ đếm là N = 4 bit.

  3.6 Khai báo các tín hiệu, biến sử dụng nội bộ

  reg [N-1:0] test_value[2*N-1:0];
  integer i,j;


  Trong đó:
  • test_value là một mảng dùng để lưu các giá trị cần kiểm tra, giá trị này sẽ được sử dụng để so sánh với ngõ ra DUT để biết DUT có hoạt động đúng hay không.
  • i,j là hai biến lặp dùng để xây dựng Stimulus và Monitor
  3.7 Tạo Stimulus

  Tạo clock với chu kỳ 20 đơn vị thời gian. Đơn vị thời gian ở đây là 1ns, được quy định bởi 3.1. Nếu không có định nghĩa trước về đơn vị thời gian thì testbench sẽ chạy theo đơn vị thời gian mặc định của trình mô phỏng:
  initial begin
  clk = 0;
  forever #10 clk = !clk;

  end

  Tạo reset tích cực trong 20ns ở hai điểm là thời điểm bắt đầu mô phỏng 0ns và sau khi chạy 200ns. Điểm thứ 2 là để kiểm tra DUT có hoạt động chính xác khi bị reset trong lúc hoạt động hay không.
  initial begin
  rst_n = 0;
  #20
  rst_n = 1;
  #200
  rst_n = 0;
  #20
  rst_n = 1;

  end

  3.8 Tạo Monitor
  Tạo giá trị kiểm tra ngõ ra DUT. Phương pháp tạo ở đây là sử dụng một mảng lưu lại tất cả các giá trị mong muốn được kiểm tra theo thứ tự đúng như cách mà DUT hoạt động. Lưu ý, kỹ sư mô phỏng sẽ xây dựng dựa trên mô tả kỹ thuật (specification) của DUT chứ không phải theo thiết kế DUT của người thiết kế nên cách thực hiện có thể giống và khác với với code của người thiết kế.
  initial begin
  j = VALUE_NUM;
  test_value[0] = 0;
  for (i = 1; i < VALUE_NUM; i=i+1) begin
  test_value = {test_value[i-1][N-2:0], ~test_value[i-1][N-1]};
  end

  end
  Chú ý, số lượng giá trị cần kiểm tra là VALUE_NUM sẽ được lưu theo thứ tự từ ô thứ 0 đến ô thứ VALUE_NUM-1. Tuy nhiên, biến j được gán giá trị ban đầu ngoài tầm này, j = VALUE_NUM là để sử dụng xác định thời điểm testbench bắt đầu kiểm tra sau này. Cụ thể, testbench chỉ kiểm tra bắt đầu tính từ khi DUT được reset. Thời điểm bắt đầu mô phỏng cho đến trước khi reset, giá trị DUT là không xác định nên không kiểm tra.
  Tạo địa chỉ để lấy giá trị test từ mảng test_value:
  always @ (posedge clk) begin
  if (~rst_n) j <= 0;
  else if (j == VALUE_NUM-1) j <= 0;
  else j <= j + 1;

  end
  So sánh và kiểm tra giá trị reset của DUT:
  always @ (*) begin
  if (!rst_n && (j != VALUE_NUM) && (js_count[N-1:0] != test_value[j])) begin
  $display ("--------------- SIMULATION FAIL ---------------");
  $display ("[%t]The reset value of DUT: %b\tThe TEST value: %b", $time, js_count[N-1:0], test_value[j]);
  $stop;
  end

  end
  Ở đây, giá trị reset được test từ khi:
  1. Tín hiệu reset tích cực mức thấp, tương ứng rst_n=0
  2. Sau khi DUT đã reset, tương ứng, j phải khác giá trị khởi tạo ban đầu
  Nếu giá trị ngõ ra DUT js_count khác giá trị kiểm tra test_value, testbench sẽ hiển thị báo sai; hiện vị trí thời gian sai; hiện giá trị DUT và giá trị kiểm tra tại vị trí phát hiện sai. Cuối cùng, dừng mô phỏng bởi $stop.
  So sánh và kiểm tra ngõ ra DUT trong lúc hoạt động và không có reset:
  always @ (posedge clk) begin
  if (rst_n && (js_count[N-1:0] != test_value[j])) begin
  $display ("--------------- SIMULATION FAIL ---------------");
  $display ("[%t]The DUT value: %b\tThe TEST value: %b", $time, js_count[N-1:0], test_value[j]);
  $stop;

  end
  end

  Khối kiểm tra trên chỉ lấy mẫu kiểm tra tại các vị trí cạnh lên xung clock và báo lỗi bất cứ khi nào giá trị ngõ ra DUT khác với giá trị kiểm tra. Mô phỏng cũng dừng ngay khi phát hiện lỗi.
  3.9 Giới hạn thời gian chạy mô phỏng của testbench
  initial begin

  repeat (END_TIME) begin
  @
  (posedge clk);
  end
  $display
  ("[%t]--------------- SIMULATION PASS ---------------", $time);
  $stop;

  end
  Kết thúc thời gian chạy mô phỏng, sau số cạnh lên xung clock clk được quy định bởi END_TIME, testbench sẽ báo mô phỏng thành công với thông điệp "SIMULATION PASS". Điều kiện PASS ở đây không cần vì chỉ cần xuất hiện 1 lỗi thì testbench đã dừng và báo FAIL ngay lập tức.

  3.10 Nội dung file testbench hoàn chỉnh
  Mã:
  `timescale 1ns/1ns
  module tb_auto;
  //parameter
  parameter N = 4;
  parameter END_TIME = 100;
  parameter VALUE_NUM = 2*N;
  //
  //Interface of DUT
  //
  reg clk;
  reg rst_n;
  wire [N-1:0] js_count;
  //DUT instance
  johnson_counter #(.N(N)) dut (.clk(clk), .rst_n(rst_n), .js_count(js_count));
  //internal variables
  reg [N-1:0] test_value[2*N-1:0];
  integer i,j;
  //Generate clock
  initial begin
   clk = 0;
  forever #10 clk = !clk;
  end
  //Generate reset
  initial begin
   rst_n = 0;
  #20
  rst_n = 1;
  #200
  rst_n = 0;
  #20
  rst_n = 1;
  end
  //END SIMULATION
  //After END_TIME cycles, if any error occurs, this testcase is ended and pased
  initial begin
   repeat (END_TIME) begin
  @ (posedge clk);
  end
  $display ("[%t]--------------- SIMULATION PASS ---------------", $time);
  $stop;
  end
  //
  //Automatic TEST
  //
  //Generate the test value table
  initial begin
   j = VALUE_NUM;
   test_value[0] = 0;
   for (i = 1; i < VALUE_NUM; i=i+1) begin
  test_value[i] = {test_value[i-1][N-2:0], ~test_value[i-1][N-1]};
   end
  end
  //Create the address to search the test value from the above table
  always @ (posedge clk) begin
   if (~rst_n) j <= 0;
  else if (j == VALUE_NUM-1) j <= 0;
  else j <= j + 1;
  end
  //
  //Compare and check
  //
  //Check the reset value
  always @ (*) begin
   if (!rst_n && (j != VALUE_NUM) && (js_count[N-1:0] != test_value[j])) begin
  $display ("--------------- SIMULATION FAIL ---------------");
   $display ("[%t]The reset value of DUT: %b\tThe TEST value: %b", $time, js_count[N-1:0], test_value[j]);
   $stop;
  end
  end
  //Check the output of the Johnson counter
  always @ (posedge clk) begin
   if (rst_n && (js_count[N-1:0] != test_value[j])) begin
  $display ("--------------- SIMULATION FAIL ---------------");
   $display ("[%t]The DUT value: %b\tThe TEST value: %b", $time, js_count[N-1:0], test_value[j]);
   $stop;
  end
  end
  endmodule 
  4. Kết quả chạy trên Questa SIM
  Ở đây, tôi chỉ phân tích kết quả mô phỏng. Nếu mô phỏng PASS, các bạn sẽ quan sát trên cửa sổ Transcript hiện thông báo "SIMULATION PASS" và thời điểm kết thúc mô phỏng ngay trước thông điệp. Đồng thời, một dòng báo vị trị code trong testbench làm ngắt mô phỏng, chính là dòng $stop trong mục 3.9.

  upload_2018-7-5_11-20-33.png
  Hình 2. Thông điệp báo PASS trên cửa sổ transcript​
  Nếu giá trị reset bị sai, tôi sửa giá trị reset trong RTL code của DUT thành 1 (lưu ý phải biên dịch lại DUT), kết quả mô phỏng như sau:
  upload_2018-7-5_11-20-48.png
  upload_2018-7-5_11-21-0.png
  Hình 3. Thông điệp báo giá trị reset của DUT sai​
  Sau khi reset, nếu giá trị DUT sai trong khi hoạt động thì kết quả sẽ như sau. Lưu ý, tôi sửa RTL của DUT thành bộ đếm binary tuần tự như sau:
  always @ (posedge clk) begin
  if (~rst_n)
  js_count[N-1:0] <= 0;
  else
  js_count[N-1:0] <= js_count + 1;
  end

  Chuỗi giá trị sẽ là:
  1. Bộ đếm Binary 4 bit: 0000 -> 0001 -> 0010
  2. Bộ đếm Johnson 4 bit: 0000 -> 0001 -> 0011
  Vì vậy, testbench sẽ báo lỗi tại vị trí ngõ ra DUT bằng 0010 và giá trị cần test là 0011.
  upload_2018-7-5_11-21-15.png
  upload_2018-7-5_11-21-23.png
  Hình 4. Thông điệp báo lỗi bộ đếm​
  Việc tạo một testbench kiểm tra cho phép kiểm tra nhiều trường hợp trong thời gian mô phỏng dài mà không cần tốn công dò dạng sóng. Việc xem waveform chỉ thực hiện khi bạn mới xây dựng testbench để kiểm tra tính đúng đắn của testbench và khi phát hiện lỗi để gỡ lỗi (debug).

  Trên đây chỉ là một hướng dẫn cơ bản, để một DUT được kiểm tra toàn diện và đảm bảo tính đúng đắn cao thì testbench và môi trường mô phỏng có thể cần thêm nhiều thành phần các như coverage, assertion. Các vấn đề này sẽ được trình bày trong một bài khác.
   

  Bài viết cùng chủ đề: