Project đồng hồ số trên FPGA dùng verilog

Thảo luận trong 'PROJECT FPGA' bắt đầu bởi Lu ROm, 14 Tháng sáu 2015.

Chia sẻ trang này

Lượt xem: 2,047

 1. Lu ROm

  By:Lu ROmin: 14 Tháng sáu 2015
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  471
  Đã được thích:
  102
  Đây là project Digital Clock của một bận trên internet. Project này có khả năng hiển thị thời gian và thieets lập lại. Về cơ bản project sử dụng 2 bộ đếm 60 cho giây và phút, và bộ đém 24 cho giờ. Mỗi lần bộ đếm đến 60 thì sẽ tự reset lại và bộ đếm cho chế độ phút được tăng lên thêm một đơn vị. Tương tự như thế cho đến chế độ giờ. Bộ đếm sẽ đếm tới 24 và reset lại. Vì liên quan đến thời gian thực nên chia tần số phải chuẩn. Chúng ta sẽ chia tần số 100kHz thành 1Hz để điều chỉnh bộ đếm chế độ giây.
  Code:
  Mã:
  module digital_clk(
    input clk,
    input time_set,
    input inc_hr,
    input inc_min,
    input rst,
    output reg [6:0] outsegh1,outsegh2,
    output reg [6:0] outsegm1,outsegm2,
    output reg [6:0] outsegs1,outsegs2
    );
    
  parameter zero=0;
  parameter one=1;  
  reg [22:0]cnt=0;
  reg clk_1hz=0;
  reg [5:0] outh,outm,outs;
  reg [3:0] hr1,hr2,min1,min2,sec1,sec2;
  
  always@(posedge clk)
  begin
    if(cnt==49999)
    begin
      clk_1hz<=~clk_1hz;
      cnt<=zero;
    end
    else  
    cnt<=cnt+1;
  end
  
  
  always@(posedge clk_1hz,posedge rst)
  begin
    if(rst==1)
    begin
      outh<=zero;
      outm<=zero;
      outs<=zero;
    end
    
  else
  begin
    if(time_set==0)
    begin
        if(outs!=6'd59)
        begin
          outs<=outs+1;
        end
        
        if(outs==6'd59)
        begin
          outs<=zero;
          outm<=outm+1;
        end
        
        if(outm==6'd59)
        begin
          outm<=zero;
          outh<=outh+1;
        end
  
        if(outh==6'd23)
        outh<=zero;
    end
    
    else if(time_set==1)
    begin
        if(inc_hr==1)
        begin
          if(outh==6'd23)
          outh<=zero;
          else
          outh<=outh+1;
        end
  
        if(inc_min==1)
        begin
          if(outm==6'd59)
          outm<=zero;
          else
          outm<=outm+1;
       end
     end
   end
  end
  
  always@(posedge clk)
  begin
    bcd1 (outh,hr2,hr1);
    bcd27seg1 (hr1,outsegh1);
    bcd27seg2 (hr2,outsegh2);
  end
  
  
  always@(posedge clk)
  begin
    bcd2 (outm,min2,min1);
    bcd27seg3 (min1,outsegm1);
    bcd27seg4 (min2,outsegm2);
  end
  
  
  always@(posedge clk)
  begin
    bcd3 (outs,sec2,sec1);
    bcd27seg5 (sec1,outsegs1);
    bcd27seg6 (sec2,outsegs2);
  end
  
  
  task bcd1;
  input [5:0] bin;
  output [3:0] bcd1;
  output [3:0] bcd0;
  
  
   case (bin)
     6'd0 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0000; end
     6'd1 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0001; end
     6'd2 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0010; end
     6'd3 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0011; end
     6'd4 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0100; end
     6'd5 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0101; end
     6'd6 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0110; end
     6'd7 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0111; end
     6'd8 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1000; end
     6'd9 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd10 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd11 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd12 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd13 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd14 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd15 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd16 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd17 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd18 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd19 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd20 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd21 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd22 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd23 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd24 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd25 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd26 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd27 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd28 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd29 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd30 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd31 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd32 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd33 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd34 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd35 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd36 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd37 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd38 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd39 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd40 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd41 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd42 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd43 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd44 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd45 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd46 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd47 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd48 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd49 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd50 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd51 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd52 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd53 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd54 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd55 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd56 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd57 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd58 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd59 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd60 : begin bcd1 <= 4'b0110; bcd0 <= 4'b0000; end
    
    endcase
  
   endtask
   
   
   task bcd27seg1;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;  
      
     endcase
    endtask
    
    
   task bcd27seg2;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;  
      
     endcase
    endtask
   
  task bcd2;
  input [5:0] bin;
  output [3:0] bcd1;
  output [3:0] bcd0;
  
  
   case (bin)
     6'd0 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0000; end
     6'd1 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0001; end
     6'd2 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0010; end
     6'd3 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0011; end
     6'd4 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0100; end
     6'd5 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0101; end
     6'd6 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0110; end
     6'd7 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0111; end
     6'd8 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1000; end
     6'd9 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd10 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd11 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd12 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd13 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd14 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd15 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd16 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd17 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd18 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd19 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd20 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd21 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd22 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd23 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd24 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd25 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd26 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd27 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd28 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd29 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd30 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd31 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd32 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd33 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd34 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd35 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd36 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd37 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd38 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd39 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd40 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd41 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd42 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd43 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd44 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd45 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd46 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd47 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd48 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd49 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd50 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd51 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd52 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd53 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd54 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd55 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd56 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd57 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd58 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd59 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd60 : begin bcd1 <= 4'b0110; bcd0 <= 4'b0000; end
    
    endcase
  endtask
   
   
   task bcd27seg3;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;  
      
     endcase
    endtask
    
    
   task bcd27seg4;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;  
      
     endcase
    endtask
    
    
  task bcd3;
  input [5:0] bin;
  output [3:0] bcd1;
  output [3:0] bcd0;
  
   case (bin)
     6'd0 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0000; end
     6'd1 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0001; end
     6'd2 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0010; end
     6'd3 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0011; end
     6'd4 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0100; end
     6'd5 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0101; end
     6'd6 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0110; end
     6'd7 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b0111; end
     6'd8 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1000; end
     6'd9 : begin bcd1 <= 4'b0000; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd10 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd11 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd12 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd13 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd14 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd15 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd16 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd17 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd18 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd19 : begin bcd1 <= 4'b0001; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd20 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd21 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd22 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd23 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd24 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd25 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd26 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd27 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd28 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd29 : begin bcd1 <= 4'b0010; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd30 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd31 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd32 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd33 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd34 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd35 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd36 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd37 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd38 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd39 : begin bcd1 <= 4'b0011; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd40 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd41 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd42 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd43 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd44 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd45 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd46 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd47 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd48 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd49 : begin bcd1 <= 4'b0100; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd50 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0000; end
    6'd51 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0001; end
    6'd52 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0010; end
    6'd53 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0011; end
    6'd54 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0100; end
    6'd55 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0101; end
    6'd56 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0110; end
    6'd57 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b0111; end
    6'd58 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1000; end
    6'd59 : begin bcd1 <= 4'b0101; bcd0 <= 4'b1001; end
    6'd60 : begin bcd1 <= 4'b0110; bcd0 <= 4'b0000; end
    
    endcase
  
   endtask
   
   task bcd27seg5;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;  
      endcase
    endtask
    
   task bcd27seg6;
   input [3:0] bcd;
   output [6:0] seg7;
   
     case(bcd)
       5'h00: seg7 <= 7'b0111111;
      5'h01: seg7 <= 7'b0000110;  
      5'h02: seg7 <= 7'b1011011;  
      5'h03: seg7 <= 7'b1001111;  
      5'h04: seg7 <= 7'b1100110; 
      5'h05: seg7 <= 7'b1101101; 
      5'h06: seg7 <= 7'b1111101;  
      5'h07: seg7 <= 7'b0000111;  
      5'h08: seg7 <= 7'b1111111; 
      5'h09: seg7 <= 7'b1101111;
     
     endcase
    endtask
   
  endmodule
   

  Bài viết cùng chủ đề: