Thảo luận Thắc mắc về giao tiếp LCD với FPGA Spartan 3A

Thảo luận trong 'THẢO LUẬN - HỎI ĐÁP' bắt đầu bởi Skyfall_133, 26 Tháng tám 2017.

Chia sẻ trang này

Lượt xem: 565

 1. Skyfall_133

  By:Skyfall_133in: 26 Tháng tám 2017
  New Member

  Tham gia ngày:
  26 Tháng tám 2017
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  5
  Mình mới học về FPGA và thực hành trên kit Elbert V2 Spartan 3a về phần LCD. Vấn đề nạp code mà LCD không hiển thị. Đây là code của mình. Mong mọi người chỉ giáo.
  Mã:
  `timescale 1ns / 1ps
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  // Company:
  // Engineer:
  //
  // Create Date:  10:47:04 08/25/2017
  // Design Name:
  // Module Name:  lcd_code
  // Project Name:
  // Target Devices:
  // Tool versions:
  // Description:
  //
  // Dependencies:
  //
  // Revision:
  // Revision 0.01 - File Created
  // Additional Comments:
  //
  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  module lcd_code(
    input clk,
    output reg rw, en, rs,
    output reg [3:0]  LCD_out
    );
    parameter   K = 18    ,
            DSVR  = 33  ;
  //          DSVR_ = 1 ;
    integer   pointer = 0,k=0 ;
    wire [9:0] memory[0:K-1];
    reg [DSVR-1:0]  count = 0 ;
  //  reg [DSVR_-1:0] count_ = 0 ;
    reg counter = 0;  // ho tro gui 4 bit
   
    //creat LCD memory
    // int lcd
    assign memory[0]  = {2'b00,8'hFF};  // do not thing
    assign memory[1]  = {2'b00,8'h30};
    assign memory[2]  = {2'b00,8'h28}; // mode 4 bit
    assign memory[3]  = {2'b00,8'h0C}; // display on cursor off
    assign memory[4]  = {2'b00,8'h06};  // entry mode set
    assign memory[5]  = {2'b00,8'h01};  // clr
    // write character
    assign memory[6]  = {2'b10," "};
    assign memory[7]  = {2'b00,8'h1C};
    assign memory[8]  = {2'b10,8'b01010111};
    assign memory[9]  = {2'b10,8'b01000101};
    assign memory[10]  = {2'b10,8'b01001100};
    assign memory[11]  = {2'b10,"C"};
    assign memory[12]  = {2'b10,"O"};
    assign memory[13]  = {2'b10,"M"};
    assign memory[14]  = {2'b10,"E"};
    assign memory[15]  = {2'b10," "};
    assign memory[16]  = {2'b10,"T"};
    assign memory[17]  = {2'b10,"O"};
   
  /*  assign memory[17]  = {2'b00,8'h40};  // xuong dong
    assign memory[18]  = {2'b10,8'h1C};
   
    assign memory[19]  = {2'b10,"M"};
    assign memory[20]  = {2'b10,"A"};
    assign memory[21]  = {2'b10,"N"};
    assign memory[22]  = {2'b10,"&"};
    assign memory[23]  = {2'b10,"D"};
    assign memory[24]  = {2'b10,"E"};
    assign memory[25]  = {2'b10,"V"};
    assign memory[26]  = {2'b10,"I"};
    assign memory[27]  = {2'b10,"C"};
    assign memory[28]  = {2'b10,"E"};
    assign memory[29]  = {2'b10," "};
    assign memory[30]  = {2'b10,"L"};
    assign memory[31]  = {2'b10,"A"};
    assign memory[32]  = {2'b10,"B"};*/
  
  always @(posedge clk )
    begin
      count = count +1 ; 
      if (pointer == K+1)
        en= 1'b0;
      else
        en = count[17] ; // tre 20ms
      rw = 1'b0;
      rs = memory[pointer][9]  ;
    end
  
  always @(negedge en )
      begin
        if (counter == 0 )
          begin
            LCD_out = memory[pointer][7:4] ;
            counter = counter +1 ;
          end
        else
          begin
            LCD_out = memory[pointer][3:0];
            counter = counter +1;
            if ((pointer ==1 ) &&(k<3 ))
              begin
                k = k+1; // gui 3 lan data : 0x30 ;
              end
            else
              pointer = pointer +1;
          end
      end
  endmodule
  
   
  Last edited: 28 Tháng tám 2017
 2. Lu ROm

  By:Lu ROmin: 26 Tháng tám 2017
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  475
  Đã được thích:
  102
  bạn đọc bài này thử xem, mình chưa dùng spartan 3 nên chưa biết kết nối nó như thế nào.
  vì có 2 phần một là code, 2 là kết nối ucf của kit..nên chưa biết thế nào,
  còn đây là cơ bản về lcd trên fpga
  http://vimach.net/threads/lcd-tren-fpga-dung-verilog.144/
   
 3. Skyfall_133

  By:Skyfall_133in: 26 Tháng tám 2017
  New Member

  Tham gia ngày:
  26 Tháng tám 2017
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  5
  Thank you ad, à cái này ad up lại code giúp m vs. Link died rùi.
  . UCF của mình như thế này.
  Mã:
  # PlanAhead Generated physical constraints
  NET "clk" LOC = P129;
  NET "en" LOC = P28;
  NET "rs" LOC = P32;
  NET "rw" LOC = P31;
  
  # PlanAhead Generated IO constraints
  NET "clk" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "en" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "rs" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "rw" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "rs" SLEW = FAST;
  NET "rw" SLEW = FAST;
  NET "en" SLEW = FAST;
  
  # PlanAhead Generated physical constraints
  NET "LCD_out[3]" LOC = P30;
  NET "LCD_out[2]" LOC = P27;
  NET "LCD_out[1]" LOC = P29;
  NET "LCD_out[0]" LOC = P24;
  
  # PlanAhead Generated IO constraints
  NET "LCD_out[3]" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "LCD_out[2]" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "LCD_out[1]" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "LCD_out[0]" IOSTANDARD = LVCMOS33;
  NET "LCD_out[3]" DRIVE = 8;
  NET "LCD_out[2]" DRIVE = 8;
  NET "LCD_out[1]" DRIVE = 8;
  NET "LCD_out[0]" DRIVE = 8;
  NET "en" DRIVE = 8;
  NET "rs" DRIVE = 8;
  NET "rw" DRIVE = 8;
  NET "LCD_out[3]" SLEW = FAST;
  NET "LCD_out[2]" SLEW = FAST;
  NET "LCD_out[1]" SLEW = FAST;
  NET "LCD_out[0]" SLEW = FAST;
  
  
  
   
 4. Lu ROm

  By:Lu ROmin: 27 Tháng tám 2017
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  475
  Đã được thích:
  102
  MÌNH CHƯA dùng spartan 3 nên không biết đúng không nữa...code bạn có lỗi gì không
   
 5. Skyfall_133

  By:Skyfall_133in: 28 Tháng tám 2017
  New Member

  Tham gia ngày:
  26 Tháng tám 2017
  Bài viết:
  6
  Đã được thích:
  5
  Thế để m kết bạn để hỏi vs. Tại m cũng ms bắt đâu. FB m : https://www.facebook.com/phan.quang.330. Tks b.
   
  Lu ROm thích bài này.
 6. Lu ROm

  By:Lu ROmin: 28 Tháng tám 2017
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  25 Tháng bảy 2014
  Bài viết:
  475
  Đã được thích:
  102