Thiết kế counter đơn giản.

Thảo luận trong 'PROJECT ASIC' bắt đầu bởi duongnt, 30 Tháng bảy 2017.

Chia sẻ trang này

Lượt xem: 603

 1. duongnt

  By:duongntin: 30 Tháng bảy 2017
  Administrator Staff Member

  Tham gia ngày:
  9 Tháng ba 2017
  Bài viết:
  32
  Đã được thích:
  17
  1.Yêu cầu
  Thiết kế một simple counter có nhừng chức năng sau:
  - Khi tín hiệu inc_i = 1 thì counter tăng 1 đơn vị.
  - Khi tín hiệu dec_i =1 thì counter giảm 1 đơn vị.
  - Khi cả hai tín hiệu trên đều bằng 1 thì counter giữ nguyên giá trị trước đó (không tăng cũng không giảm).
  - Khi clr_i = 1 thì reset giá trị counter về 0.
  2.Input/Output block diagram.
  [​IMG]
  3.Logic design block.
  [​IMG]

  Verilog code :
  Mã:
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  //Company : vimach.net
  // Filename  : cnt.v
  // Description : Simple counter
  // Author   :
  // Created On :
  // History   : Initial
  //
  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  module cnt
    (
    clk,
    rst_n,
    //---------------------------------
    //Input
    inc_i,
    dec_i,
    clr_i,
    //---------------------------------
    //Output
    cnt_o
    );
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  //parameter
  parameter CNT_DW = 4'd8;
  
  //------------------------------------------------------------------------------
  // Port declarations
  input         clk;
  input         rst_n;
  //---------------------------------
  //Input
  input         inc_i;
  input         dec_i;
  input         clr_i;
  //---------------------------------
  //Output
  output [CNT_DW-1:0] cnt_o;
  //------------------------------------------------------------------------------
  //internal signal
  wire [CNT_DW-1:0]   nxt_cnt;
  reg [CNT_DW-1:0]    cnt;
  wire              inc_and_dec;
  //------------------------------------------------------------------------------
  //Count logic
  assign inc_and_dec = inc_i & dec_i;
  assign nxt_cnt = clr_i ? 8'd0 :
               inc_and_dec ? cnt :
               inc_i ? (cnt + 1'b1) :
               dec_i ? (cnt - 1'b1) :cnt;
  //------------------------------------------------------------------------------
  //Flip flop
  always @ (posedge clk or negedge rst_n)
    begin
    if(!rst_n)
      cnt <= 8'd0;
    else
      cnt <= nxt_cnt;
    end
  
  assign cnt_o = cnt;
  
  endmodule

  4. Simulation & waveform.
  [​IMG]
   

  Bài viết cùng chủ đề:

  Last edited: 30 Tháng bảy 2017
  snvv and Lu ROm like this.